Statut

Na podlagi 8. in 9. clena Zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 60/90, 89/99) je ustanovni občni zbor dne 02.02.2006 sprejel sklep o ustanovitvi društva »Slovensko-kitajsko društvo« in v ta namen sprejel naslednji

STATUT

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. clen

Ime društva se glasi: Društvo slovensko-kitajskega prijateljstva, pri nastopanju v tujini se uporablja ime Slovenian-Chinese Friendship Association.

2. clen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

Sedež društva je v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja, Metelkova 2, 1000 Ljubljana.

3. clen

Društvo ima svoj znak in štampiljko. Štampiljka je kvadratne oblike, velikosti 3 x 3 cm z napisom imena društva v slovenskem in pod njim v kitajskem jeziku, na sredini in spodnjem srednjem robu, na zgornjem sredinskem delu pa je znak v stilizirani obliki kitajske vetrnice, obrobljen s stiliziranim lipovim listom. Znak društva je enak, kakor prej opisani za štampiljko.

4. clen

Slovensko-kitajsko društvo je nestrankarsko, nevladno in neprofitno združenje, s ciljem širjenja in utrjevanja sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko na vseh podrocjih. Cilj sodelovanja je poglabljanje medsebojnega spoznavanja, ter negovanja in utrjevanja že obstojecih prijateljskih, poslovnih in strokovnih vezi med Slovenijo in Kitajsko. Za uresnicevanje teh ciljev razvija društvo razlicne oblike sodelovanja, kot so: organiziranje predavanj z namenom seznanjanja s podrocji na katerih se srecujejo dejavnosti obeh dežel (gospodarske, kulturne, znanstvene), sodelovanje s slovenskimi in sorodnimi kitajskimi društvi, vzpodbujanje kulturne izmenjave med državama, vzpodbujanje izobraževanja in izmenjave študentov, organizacija izletov za clane društva, in druge manifestacije za clane društva, ki lahko prispevajo k uresnicevanju temeljnih ciljev društva.

5. clen

Delovanje društva je javno. Javnost dela se zagotavlja z javnimi sejami njegovih organov, z obvešcanjem in s pošiljanjem vabil clanom, ter z omogocanjem njihovega vpogleda v zapisnike vseh organov in v dokumentacijo društva.

Društvo obvešca širšo javnost o svojem delu preko sredstev javnega obvešcanja in z omogocanjem prisotnosti predstavnikov medijev oz. zainteresirane javnosti pri delu svojih organov. Za javnost dela društva je odgovoren predsednik društva.

6. clen

Društvo se povezuje s sorodnimi društvi in organizacijami doma in v tujini.

II. ČLANSTVO

7. clen

Clanstvo v društvu je prostovoljno. Clani so lahko fizicne in pravne osebe, ki izrazijo željo postati clani društva, podpišejo pristopno izjavo in sprejmejo statut društva. Clan društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan. Nove clane sprejema upravni odbor.

8. clen

Pravice clanov društva:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva
 • da sodelujejo pri delu in odlocajo v organih društva,
 • da dajejo predloge organom društva za delo društva in izpolnjevanje nalog,
 • da sodelujejo pri izdelavi programa društva,
 • da so seznanjeni s poslovanjem društva ter njegovim financno-materialnim poslovanjem,
 • da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe.

9. clen

Dolžnosti clanov društva so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo in s sodelovanjem prispevajo k uresnicevanju ciljev društva,
 • da redno placujejo clanarino,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da varujejo ugled društva.

Za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij so clani društva in organov osebno odgovorni obcnemu zboru.

10. clen

Clanstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom
 • s crtanjem,
 • z izkljucitvijo, na podlagi sklepa disciplinske komisije

Clan prostovoljno izstopi iz društva, ce upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Clana crta iz clanstva upravni odbor, ce ta kljub opominu ne poravna clanarine v tekocem letu. O izkljucitvi clana iz društva odloca disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

III. ORGANI DRUŠTVA

11. clen

Organi društva so :

 • obcni zbor,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.

12. clen

Obcni zbor je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Volitve v organe so praviloma tajne, obcni zbor pa lahko s posebnim sklepom pred vsakimi volitvami doloci, da so volitve javne.

13. clen

Obcni zbor sestavljajo vsi clani društva.

Obcni zbor je lahko reden ali izreden.

Redni obcni zbor sklicuje upravni odbor enkrat na leto.

Izredni obcni zbor se sklice po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 clanov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni obcni zbor v roku 30 dni od sprejema zahteve za sklic. Ce upravni odbor izrednega obcnega zbora ne sklice v predpisanem roku, ga sklice predlagatelj, ki mora predložiti tudi obvezni dnevni red z ustreznim materialom. Izredni obcni zbor sklepa le o zadevi, za katero je sklican.

Obcni zbor sprejema svoje sklepe z vecino glasov navzocih clanov. Ce se odloca o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini vseh clanov. Nacin glasovanja doloci obcni zbor.

Sklep je sprejet, ce zanj glasuje vec kot polovica navzocih clanov, oziroma v primeru, ki ga definira drugi stavek, tretjega odstavka clena 13.

14. clen

O sklicu obcnega zbora s predloženim dnevnim redom morajo biti clani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.

Obcni zbor je sklepcen, ce je ob predvidenem zacetku prisotnih vec kot polovica clanov. Ce ob predvidenem zacetku obcni zbor ni sklepcen, se zacetek odloži za 30 minut, nakar obcni zbor veljavno sklepa, ce je prisotnih vec kakor tri desetine clanov.

Ce obcni zbor tudi takrat ni sklepcen, se zacetek odloži še za nadaljnih 30 minut, nakar obcni zbor veljavno sklepa, ce je prisotnih vsaj 10 deset clanov.

15. clen

Obcni zbor:

 • sprejema delovni program društva,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge splošne akte društva,
 • razpravlja o delu upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 • neposredno voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo,
 • voli predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika društva,
 • odloca o clanarini,
 • sprejema financni nacrt in potrjuje zakljucni racun,
 • dokoncno odloca zoper sklepe disciplinske komisije,
 • odloca o drugih zadevah, pomembnih za delovanje društva,
 • odloca o prenehanju društva.

o delu obcnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoci, zapisnikar in dva overitelja.

16. clen

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnicna in administrativna dela, ter vodi delo društva med dvema obcnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na obcnem zboru.

Upravni odbor društva sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in 3 clani, ki jih izvoli obcni zbor za dobo treh let in so lahko ponovno izvoljeni. Clani upravnega odbora si razdelijo delo po podrocjih programa delovanja društva. Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.

Upravni odbor sklepa veljavno, ce je navzoca vecina clanov. Odlocitev upravnega odbora je sprejeta, ce zanjo glasuje vecina prisotnih clanov.

17. clen

Upravni odbor društva:

 • izvršuje sklepe obcnega zbora društva,
 • sklicuje obcni zbor, ter sestavlja porocila o delu,
 • pripravlja predloge aktov društva,
 • upravlja z premoženjem društva,
 • skrbi za financno in materialno poslovanje društva,
 • pripravi predlog fmancnega plana in zakljucnega racuna,
 • opravlja druge naloge, ki mujih nalaga obcni zbor in ki po svoji naravi spadajo v njegovo pristojnost

Upravni odbor je za svoje delo je odgovoren obcnemu zboru.

18. clen

Predsednik upravnega odbora, ki je hkrati predsednik društva, je zastopnik društva. Predstavlja in zastopa društvo pred državnimi in drugimi organi v državi in v tujini in podpisuje akte društva. Odgovoren je za delovanje društva v skladu s pravili.

Za svoje delo je odgovoren obcnemu zboru in upravnemu odboru društva. V primeru daljše odsotnosti ga nadomešca podpredsednik.

Mandat predsednika traja 3 leta in je lahko ponovno izvoljen

19. clen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora med dvema obcnima zboroma in nadzoruje financno-materialno poslovanje društva. Nadzorni odbor enkrat na leto poroca obcnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

20. clen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh clanov, ki jih izvoli obcni zbor za dobo treh let in je lahko ponovno izvoljen. Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika. Clani nadzornega odbora ne morejo biti obenem clani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odlocati.

21. clen

Nadzorni odbor sklepa veljavno, ce so prisotni vsi trije clani in ce za sklep glasujeta vsaj dva clana nadzornega odbora.

22. clen

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija je sestavljena iz treh clanov, ki jih izvoli obcni zbor za dobo 3 let in so lahko ponovno izvoljeni. Disciplinska komisija se konstituira, ko clani izmed sebe izvolijo predsednika.

 • Disciplinska kornisijaje za svoje delo odgovorna obcnemu zboru.
 • Disciplinska komisija sklepa veljavno, ce so prisotni vsaj trije clani in ce za sklep glasuje vecina clanov.
 • Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

23. clen

Disciplinska komisija obravnava naslednje kršitve clanov društva: - neizvrševanje sklepov organov društva,

 • neupoštevanje aktov društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

Disciplinska komisija v postopku ugotavljanja in o ugotovitvi izda sklep. Za vodenje Postopka se smiselno uporabljajo dolocila ZUP-a. Zoper sklep ima prizadeti v roku 30 dni pravico pritožbe na obcni zbor, ki dokoncno odloci o zadevi.

Ukrepi disciplinske komisije so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izkljucitev.

IV. FINANCNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

24. clen

Tajnik društva

Tajnik društva izvaja strokovno tehnicna in administrativna dela. Obcni zbor ga izvoli za dobo treh let inje lahko ponovno izvoljen. Za svoje delo je odgovoren obcnemu zboru.

25. clen

Blagajnik društva

Blagajnik društva vodi financno in materialno poslovanje društva v skladu z veljavnimi predpisi.

Delo blagajnika je javno. Vsak clan ima pravico vpogleda v financno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Financne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva. Ce je blagajnik zadržan, doloci upravni odbor clana, ki ga nadomešca. Odredbodajalec za izvrševanje dohodkov in izdatkov društva je predsednik društva.

Za pomoc pri urejanju financno materialnih zadev lahko zaposli društvo financnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s podrocja delovnega prava.

26. clen

Viri dohodkov: - clanarina, darila, volila,

prispevki sponzorjev in donatorjev,

dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic, javna sredstva,

drugi viri.

27. clen

Društvo vodi financno in materialno poslovanje v skladu z racunovodskimi standardi za društva. Kot sistem vodenja knjig uporablja poenostavljeno knjigovodstvo in sicer se vodijo naslednje knjige:

 • knjiga prejemkov in izdatkov,
 • register osnovnih sredstev.

Podatki se izkazujejo v skladu z vsakokratnim pozitivnim zakonskimi opredelitvarni.

28. clen

Društvo razpolaga s financnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi financnimi plani, ki jih sprejme obcni zbor. Na rednem obcnem zboru clani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaklj ucni racun.

29. clen

Društvo ima odprt svoj transakcijski racun na banki, preko katerega vodi placilni promet. Financne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva.

30. clen

Ce društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med clane društva je nicna.

31. clen

Društvo ima premicno in nepremicno premoženje, ki je kot last vpisana v inventarno knjigo. Premicno premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremicno premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa obcnega zbora.

32. clen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizicne ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugace pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah obcnega zbora, nimajo pa pravice odlocanja.

V. KONCNE DOLOCBE

33. clen

Društvo preneha delovati:

 • na podlagi sklepa obcnega zbora,
 • na podlagi zakona,
 • ce se število clanov zmanjša pod deset, oziroma zamre dejavnost društva,
 • ce društvo deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.

34. clen

Sklep o prenehanju društva sprejme obcni zbor, ki je sklican v ta namen in ce je navzocih najmanj polovica clanov društva. Sklep je sprejet, ce zanj glasuje vec kot polovica navzocih clanov, oziroma v primeru, ki ga definira drugi stavek, tretj ega odstavka clena 13.

Po prenehanju delovanju društva, o prenosu njenega premoženja odloca obcni zbor društva. V primeru prenehanja delovanja društva se njegova dokumentacija prenese na Arhiv R. Slovenije. Proracunska sredstva se vrnejo proracunu.

35. clen

Statut je bil sprejet na obcnem zboru dne 02.02.2006 in zacne veljati z dnem sprejema.