Društvo Slovensko - kitajskega prijateljstva / Slovene Chinese Friendship Association

Harmonizing the Slovene - Chinese Silk Route in Education, Science and Economy

协调斯洛文尼亚 - 中国丝绸之路在教育,科学和经济方面的协调

Društvo slovensko-kitajskega prijateljstva je bilo ustanovljeno leta 2006. Kot nevladna in neprofitna organizacija ustvarjamo platformo, ki vzpodbuja povezave obeh držav na izobraževalnem, kulturnem in ekonomskem nivoju, promoviramo medsebojno razumevanje kot pogoj usklajenih izmenjav.

Slovene Chinese Friendship Association, founded in 2006, is helping to build the Silk Road for Education. In science, university, industry and art there have to be established communities that serve as an interface between the scientists and those implementing the BRI (Belt and Road Initiative, called also OBOR One Belt One Road). This movement has to be as wide as the modern silk road. It has to include experts from all fields of work and all parts of the world. Thus a revolutionaty modern set of tools can be created wich will revolutionise the world of intellectual and industrial creation. Slovene Chinese friendship association is a non governmental organization supported solely by its members.

斯洛文尼亚中国友好协会成立于2006年,正在帮助建立丝绸之路教育。在科学,大学,工业和艺术领域,必须建立社区,作为科学家和实施BRI的人之间的接口(“一带一路”,也称为“一带一路”)。这种运动必须与现代丝绸之路一样宽。它必须包括来自所有工作领域和世界各地的专家。因此,可以创造一套革命性的现代工具,它将彻底改变知识和工业创造的世界。斯洛文尼亚中国友好协会是一个非政府组织,仅由其成员支持。

Upravni odbor / Board / 板 :

Predsednik / President / 主席 :

dr. Tomaž Amon

Člani upravnega odbora / Board members / 董事会成员 :

dr. Jordan Berginc

dr. Peter Jerman

dr. Benjamin Lukman

mag. Petra Cerjak

mag. Ralf Čeplak